سرای شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم...

اپیکور