اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خود خواهند گذاشت...

تومان مان