دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با آن را بپذیریم...

آلبر کامو