رفیق واقعی کسیه که به تو آزادی کامل میده تا خودت باشی...

جیم موریسون