بزرگ ترین گناهی که یک انسان میتواند مرتکب شود، مرتکب شده ام...خوشبخت نبوده ام...

خورخه اوئیس بورخس